Kontakt os
+45 74 76 26 24

Salgs- og Leveringsbetingelser

 •  AB 92 dog ekskl. § 6. Det præciseres, at entreprenørens ansvarsfrihed nævnt i AB 92 § 35, stk. 2 også omfatter følgeskader og indirekte tab, der kan henføres til produktansvar. Entreprenøren er dog ansvarlig for eventuel personskade, der er omfattet af ufravigelige regler i produktansvars-loven.
 • Standard forbehold af maj 2008 fra Dansk Byggeri punkt 3.
 • Garanti bestemmelser: 2 år (hvis serviceaftale er indgået med Karl-Heinz Gehrt & søn a/s, ellers 1 år) Pulverlakering og varmgalvanisering iht. vore leverandørers garanti bestemmelser, oplyses på forlangende. Forbindelse til eksisterende anlæg garanteres ikke, hvis disse ikke er leveret af os.
 • montage, er prisen givet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lign. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn/lossepladsafgift m.m. og er ikke end del af entreprisen. Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er Karl-Heinz Gehrt & søn a/s uvedkommende. Dette er også gældende hvor Karl-Heinz Gehrt & søn a/s
  fremskaffer LER oplysninger.
  Bygherre bærer ansvar for om der kræves gravetilladelse på arbejdsstedet. Ved ingen besked eller oplysning, er det at betragte der ikke forefindes eller kræves noget af ovenstående. Anvisning og afsætning af hegns linje, placering af porte og div. er ikke med i Karl-Heinz Gehrt & søn a/s entreprise. Det forudsættes at entreprisen skal kunne udføres i en kontinuerlig proces uden delstop af årsager, som er Karl-Heinz Gehrt & søn a/s uvedkommende. Det forudsættes at området hvor der skal monteres er ryddet og planeret, således, at Karl-Heinz Gehrt & søn a/s uden gener kan køre med vort normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil m.m. langs hegns linje. Er ovenstående ikke som aftalt, forbeholdes ret til at udskyde arbejdet og der faktureres særskilt efter brugt tid og kørsel. Håndgravning afregnes efter pågået tid til kr. 385,- pr. time, lige så med al andet ekstra arbejde uden maskiner. Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler bygherre, opgravet jord udjævnes ved stedet af Karl-Heinz Gehrt & søn a/s, eller lægges i deponi af Karl-Heinz Gehrt & søn a/s i umiddelbar nærhed, med mindre andet er aftalt skriftlig. Ved elektriske installationer er det bygherre der fremfører forsyning og nedlægger tom rør samt afsætter kabelbrønde, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 • levering af materialer uden montage, er prisen givet under forudsætning af, at levering foregår på kørefast vej og til bro faste øer. Bestiller sørger for aflæsning, med mindre andet er aftalt skriftlig.
 • Tillæg:
  • Ved alle ordrer kr. 500,- i administration & projektering.
  • Grundbeløb ved levering kr. 1000,- (ved montage er levering UB).
  • Ved montering under 100 lbm.: 1500,- for anstilling
  • Ekstra arbejde/håndgravning: Afregnes pr. pågået tid til kr. 385,-/time
 • Tilbud er gældende 14 dage, regnet for datering af tilbuds og samtlige priser er ex. Moms.
 • Faktura udsendes elektronisk via E-mail, og faktura forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt skriftligt. Efter forfaldsdato beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned.
 • Der fremsendes aconto begæring for alle materialer. Ved bestilling af montage fremsendes aconto begæring på 50 % af montage omkostninger. Dette betales inden opstart. Eventuelt ekstra arbejde faktureres efter endt arbejde, med mindre andet er aftalt skriftlig.
 • Karl-Heinz Gehrt & søn a/s er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 • Et erstatningskrav mod Karl-Heinz Gehrt & søn a/s kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse.
 • Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Sønderborg.